ਪੇਡ ਸਿੱਕ ਲੀਵ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ|

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪਣੇ

ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਂਗੇ ?