Idadagdag mo ba ang iyong boses para magkaroon na sick days na may bayad? Nangongolekta kami ng mga mensahe para ang inyong boses are marinig. 

Isama ang inyong boses: 

 

Iginagalang na MLA, Minister of Labour, Minister of Health, Minister of Jobs, Economic Recovery and Innovation, Parliamentary Secretary for Gender Equity, and Parliamentary Secretary for Anti-Racism Initiatives, 

Ang Minister of Labour ang nagkukunsulta tungkol sa hinaharap ng sick leave na may bayad, dito sa BC. Isa lang ang tamang sagot dito. Kailangan ng mga manggagawa ng samsung (10) araw ng sick leave na binayaran ng pinagtatrabahuhan.

Ang sick leave na may bayad ay pangunahing bahagi ng kung paano tayo makakabuo ng isang malakas at pantay na ekonomiya, at mapoprotektahan ang pampublikong kalusugan ng mga mamamayan. Hindi lang ito problema sa trabaho, ito ay mahalaga para sa kalusugan ng lipunan, at susi para magkaroon ng matatag na probinsya at mga manggagawa na handang harapin ang nagpapatuloy na pandemiya, and handang harapin ang mga paghihirap sa hinaharap. Higit sa lahat, ito para sa mga pangunahing prinsipyo ng pagiging patas and makatarungan. Ito rin ay para ang mga manggagawa, upang sila ay hindi mapipilitan na manggagawa na pumili sa pagitan ng kanilang kalusugan at kanilang kagalingang pampinansyal.

Ang Paid Sick Leave ay matagal nang hinihintay, and ito ay isang malaking hakbang para sa ikabubuti ng ating probinsya. Kailangang magawa natin ito na tama. Kailangan ng mga manggagawa ng permanenteng Sick Leave Program na: 

  • mapoprotektahan ang trabaho ng mga manggagawa,
  • nagbibigay ng sampung (10) araw na sick leave na may bayad bawat taon,
  • babayaran ng buo ang sweldo ng mga manggagawa,
  • Babayaran ng mga pinagtatrabahuhan, at walang sagabal o hadlang sa aplikasyon, 
  • at kasama ang mga full time, part time, casual, term-specific at temporary na manggagawa.

Nauunawaan na ng maraming mga mambabatas sa buong mundo ang kahalagahan ng sick leave na may bayad. Itinaas ng New Zealand and kanilang sick leave na may bayad, mula sa lima (5) hanggang sampung (10) araw. Ang Australia ay nagbibigay ng sampung (10) araw na sick leave na may bayag. Ang Sweden ay nagbibigay ng labing-apat (14) at ang Germany at tatlong-po (30). Nahuhuli na tayo, at ang mga Kahihinatnan ng paggawa nito ay masyadong malaki.

Hinihikayat ko kayo na itaguyod ng sampung araw na sick leave na binayaran ng pinagtatrabahuhan.