Inihayag ng gobyerno ng BC ang pansamantalang bayad na benepisyo kapag may sakit ang mga empleyado hanggang sa katapusan ng 2021, ngunit hindi nito ma-poprotektahan ang mga empleyado at ang ating mga komunidad sa susunod na krisis sa kalusugan ng publiko. Kailangan ng mga empleyado ang ating aksyon upang masigurado na ang mga empleyado ay may permanenteng 10 araw na bayad bawat taon galing sa kanilang mga amo kapag sila ay may sakit o karamdaman (paid sick leave for the employee). Kung ikaw ay sang-ayon, ilista mo ang iyong pangalan!

Sinusuportahan ko ang Pamahalaang BC na kailangan ng mga employer na gawing permanente sa bawat taon ang pag-bibigay nang 10 araw na bayad kapag may sakit o karamdaman ang kanilang mga empleyado.