Let’s rebuild BC’s economy so it works for all of us

This is our chance

Frontline workers have kept us going through this crisis. But this crisis has also exposed the deep gaps left by years of cuts. We can't afford to go back to where we were and continue to let working people and others fall through the cracks.

ਆਓ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ : ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ (ਪੇਡ ਸਿੱਕ ਲੀਵ ) ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਪੇਡ ਸਿੱਕ ਲੀਵ )ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।
Sign

Tell the BC Government: Workers need paid sick days now!

Will you add your voice calling for paid sick days now? We’re collecting thousands of messages to ensure our voices are heard on April 2nd.
Sign

標題:促請卑詩省政府立刻推行永久有薪病假方案!

您願意為爭取有薪病假的行動中加入您的聲音嗎?我們正在收集簽名,務求在四月二日之前收集到一千名支持者的意見,引起大眾關注。
Sign

標題:促请卑诗省政府立刻推行永久帶薪病假方案!

请大家积极表达你的意见为争取有薪病假的行动中加入您的声音吗?我们正在收集签名,务求在四月二日之前收集到一千名支持者的意见,引起大众关注
Sign

Agarang panawagan sa Gobyerno ng BC: Kailangan ng bawat empleyado ng paid sick days!

Maaari mo bang idagdag ang iyong boses upang magpadala ng isang mensahe na tayo ay humihiling ngayon ng bayad na benepisyo para sa mga empleyado na hindi makapagtrabaho kapag sila ay may sakit? Nangongolekta kami ng libu-libong mga mensahe upang matiyak na maririnig ang ating mga tinig sa ika-2 ng Abril.
Sign